Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Digito-IT, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Digito-IT te aanvaarden.

2. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven tot 30 kalenderdagen na offertedatum geldig, tenzij anders wordt vermeld.
 • Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW tenzij anders wordt vermeld.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 kalenderdagen voor akkoord ondertekend en terugzendt aan Digito-IT. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en mondelinge akkoorden.
 • De offerte is niet deelbaar en kan niet opgesplitst worden tenzij anders wordt vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digito-IT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.
 • De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij anders wordt vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat vermeld op de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Annulatie van bestelling

 • De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Digito-IT haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

4. Levering

 • Er is geen vastgelegde levertermijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld op de offerte.

5. Betalingsmodaliteiten

 • Tenzij anders overeengekomen, en schriftelijk is vermeld in de overeenkomst, dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 10% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van de ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 90% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inlog gegevens, etc… kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van de overeenkomst betaald heeft. Alle bestanden worden overgedragen via e-mail of WeTransfer tenzij anders overeengekomen. Meer informatie over WeTransfer kunt u terugvinden op: https://wetransfer.com/about.
 • In geval van website ontwikkeling, zal de betreffende website pas na ontvangst van de volledige betaling vrijgegeven worden op het betreffende domein. Tot deze periode is Digito-IT toegestaan slechts een standaard pagina onder voorbehoud te vertonen.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Digito-IT. Dit rekeningnummer wordt vermeld op elke offerte en factuur.
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen.
 • Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd. Deze aanpassingen worden in een nieuwe offerte overeengekomen.
 • Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Digito-IT een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd, en een forfetaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR, vanaf de datum van de aanmaning tot aan de volledige betaling.
 • Digito-IT behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen factuur heeft betaald. Elke vertraging in de betaling van de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag de creaties die Digito-IT heeft gemaakt in dit geval ook niet gebruiken. Ook vervallen alle kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Projecten die on-hold werden gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van de betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken worden gepauzeerd, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project weer op te starten.
 • Digito-IT is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en de toegang tot de diensten geheel of tijdelijk te blokkeren indien de klant één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Digito-IT zal de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Digito-IT gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddelijke ingang te beëinden indien de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of aanvaar, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeerd.

6. Klachten en protest van de factuur

 • Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Digito-IT te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten en facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

 • Digito-IT verbindt zich ertoe alle te diensten met zorg en kwaliteit uit te voeren. Alle prestaties van Digito-IT zijn middelenverbintenissen. Digito-IT is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of foutieve input door de klant.
 • Digito-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Digito-IT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Digito-IT of een aangestelde.
 • Digito-IT is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen, evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst, inclusief de systemen die door Digito-IT worden geleverd. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.
 • Digito-IT is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van een website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet of overmacht. Digito-IT is niet aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboten, te wijten aan technische problemen bij levernaciers of onderaannemers, kwaad opzet of overmacht.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-ups van de gegevens op de website, alsook voor de back-up van e-mailberichten afkomstig van de website die door Digito-IT wordt ontwikkeld. Voor zover er door Digito-IT back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel en alleen voor intern gebruik binnen de organisatie van Digito-IT.
 • De aansprakelijkheid van Digito-IT met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Digito-IT. De totale aansprakelijkheid van Digito-IT, zal nooit méér bedragen dan de prijs die door de klant aan Digito-IT werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 • Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digito-IT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Digito-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de diensten afkomstig van derden.
 • De opdracht gever erkent onderling e-mails als wettelijk en geldig bewijsmiddel.

8. Aansprakelijkheid van software

 • Onverminderd artikel 7, geldt inzake software dat de feilloze werking van een computerconfiguratie nooit volledig kan worden gegarandeerd. Dit zowel wegens externe factoren, als factoren eigen aan de computerconfiguratie, zodat o.m. onverwacht verlies van programma’s en gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor beveiliging, bewaring en herstelling van gegevens te voorzien.

9. Ontwikkeling van programmatuur

 • Digito-IT heeft het recht gebruik te maken van opensource software componenten.
 • Digito-IT is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen zoals browsers, operating systems, WordPress plug-ins… of de gevolgen ervan op de programmatuur na de oplevering.
 • Digito-IT kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande modules of plug-ins. De werking van deze modules en plug-ins wordt als standaard functionaliteit beschouwd. Wijzigingen aan de werking van deze modules of plug-ins zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd opgenomen in de overeenkomst. Digito-IT kan niet aansprakelijk worden geseld voor de correcte werking van deze modules of plug-ins.

10. Domeinnaam en hosting

 • Digito-IT treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en het verlenen van webhosting voor websites.
 • Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van, en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Digito-IT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft daarom geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 • Domeinnamen worden geregistreerd op de naam van de klant, en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Digito-IT tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Digito-IT geen bemiddelende rol heeft verleend.
 • Alle hostingcontracten aangeboden door Digito-IT hebben een basistermijn van 1 jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via Digito-IT te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en afspraken met de hosting partner waarop Digito-IT beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn, en deze te aanvaarden.
 • Wanneer een opdrachtgever verkiest de webhosting door een andere partij te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze partij stelt. Digito-IT is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Digito-IT als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting providor worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de websites die worden gehost door Digito-IT copywright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.
 • Digito-IT is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.
 • Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.
 • Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Als hiervoor bijstand door Digito-IT wordt verzocht, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

11. E-mailadressen

 • Het standaard hosting pakket voorziet een maximum van 100 e-mailadressen, tenzij anders vermeld op de offerte.

12. Intellectuele eigendom

 • Alle door Digito-IT verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Digito-IT niet worden bewerkt of verwerkt in andere werken of websites dan de werken en websites waarvoor de producten of diensten oorspronkelijk geleverd werden.
 • De door Digito-IT verstrekte ideeën, concepten, proefwerken, werken, beeldmaterialen… blijven eigendom van Digito-IT.
 • Digito-IT behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Gegevens die door de klant werden aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Digito-IT is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruiken van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.
 • Als bij het ontwikkelen van een website gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Digito-IT werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In deze regel dal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Digito-IT verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
 • De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS behoren exclusief toe aan Digito-IT of aan derde waarmee Digito-IT hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.
 • De eigendom van de bronbestanden van een product dat door Digito-IT werd ontwikkeld blijft ten alle tijden eigendom van Digito-IT en zal niet worden aangeleverd.

13. Onderhoud

 • Na de contractuele garantieperiode van 4 weken kan de klant ervoor kiezen dat Digito-IT de website onderhoud via een onderhouds-/servicecontract. Dit contract laat toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuningen te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders wordt vermeld.

14. Beïndiging van de overeenkomst

 • Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Digito-IT het recht om de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst onmiddelijk te beëindingen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle diensten verleend door Digito-IT betalen, alsook de kosten die Digito-IT heeft moeten maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Digito-IT nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft verworven voor Digito-IT. Hierbovenop behoudt Digito-IT het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat haar werkelijke geleden schade groter is dan de forfetaire schade zoals hierboven bepaald.
 • Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling

15. Geheimhoudingsplicht

 • Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.

16. Referentie

 • De klant gaat ermee akkoord dat Digito-IT het product of dienst dat voor de klant werd ontwikkeld mag opnemen in haar referentieportfolio en dit mag gebruiken als promotiemateriaal en om deze o.m. te publiceren op de website of social media, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

17. Overmacht

 • Overmacht situaties zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte maatregelen waarover Digito-IT geen controle heeft, bevrijden Digito-IT voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van haar verbintenissen, zonder recht om enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 • Wanneer in bovenstaande situatie wordt geconcludeerd dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventuele reeds opgeleverde prestaties door Digito-IT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd mogen worden.

18. Nietigheid

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Digito-IT en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

19. Toepassing recht en bevoegde rechtbank

 • Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomten van Digito-IT. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Hasselt.
Scroll to Top